Eğitim

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ KURULUMU EĞİTİMİ Ar-Ge / Tasarım Merkezi kurmak isteyen işletmelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onay almaları gerekmektedir. Başvuru dosyasının hazırlanması uzmanlık Ar-Ge/Tasarım Merkezleri konusunda uzmanlık gerektirmektedir. Başvurunun başarılı sonuçlanması, başvuru kriterlerinin tamamının yerine getirilmesi ve başvuru dosyasının eksiksiz hazırlanması ile mümkün olabilmektedir. Bu eğitimin amacı katılımcılara Ar-Ge / Tasarım Merkezi kurulum konusunda uzmanlık kazandırmaktır.

TEMEL MENTORLUK EĞİTİMİ (ONLINE) Mentorluk deneyim aktarmak üzere kurulan bir öğrenme ortaklığı aynı zamanda bir liderlik modelidir. Etkili bir mentorluk için sadece deneyimli olmak yeterli olmamakta, gerek kişisel beceriler gerekse kullanılan yöntemler mentorluğun başarısında önemli rol oynamaktadır. Bu eğitimin amacı katılımcılara mentorluk üzerine temel kavramları, yetkinliklerini ve temel becerilerini kazandırmak ve aynı zamanda da mentorları konunun etik, pratik ve uygulama boyutunda mentorluk sürecine hazırlamaktır.

ULUSAL VE ULUSLARARASI AR-GE VE İNOVASYON DESTEKLERİ EĞİTİMİ Ülkemizde ve dünyada işletmelerin Ar-Ge ve yenilik projelerinin finansmanı için faydalanabilecekleri çok sayıda destek programı bulunmaktadır. Ancak işletmeye en uygun destek programını seçmek ve bu programdan maksimum düzeyde yararlanmak için programlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu eğitimde HORİZON 2020, EUREKA, TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlıklar başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve yenilik destek programları tanıtılmakta, programlardan yararlanma koşulları ve programlarla ilgili ipuçları verilmektedir.

İLERİ MÜHENDİSLİK İLE TASARIM (ONLINE) Üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketler ürün geliştirme aşamasında uyguladıkları ileri mühendislik, tasarım, modelleme, prototipleme ve hata önleme çalışmaları ile rakiplerine göre avantaj elde etmektedirler. Bu eğitimin amacı ileri mühendislik alanında çalışanların bilgi ve yetkinliklerinin artırılmasıdır.

AR-GE VE İNOVASYON PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ Ulusal ve/veya uluslararası Ar–Ge ve Yenilik hibelerinden faydalanmak isteyen işletmelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Rekabetin yoğun olması projelerin fonlanmasını da zorlaştırmaktadır. Bir Ar-Ge projesinin fonlanabilmesi için, projenin özgün ve yenilikçi olmasının yanısıra, proje önerisinin ilgili destek programının kriterlerine ve Ar–Ge metodolojisine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu eğitimde Ar-Ge proje önerisi hazırlama metodolojisi anlatılarak başarılı proje önerisi hazırlama becerileri kazandırılmaktadır.

STRATEJİK TEKNOLOJİ VE ÜRÜN YÖNETİMİ (ONLINE) Eğitimin amacı, katılımcıların günümüzün rekabetçi ortamında işletmelerin ayakta kalabilmeleri için vazgeçilmez olan stratejik teknoloji ve ürün geliştirme konularında bilgi sahibi olmasını ve vizyon geliştirmelerini sağlamaktır.

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ YÜRÜTME VE RAPORLAMA EĞİTİMİ Ar-Ge ve Yenilik destek programlarından onaylı projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesi proje hazırlık aşaması kadar zor ve dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Desteklenen projelerde hak kaybına uğramamak için hem proje izleme süreçlerini hem de mali ve teknik rapor hazırlama kurallarını iyi bilmek gerekmektedir. Bu eğitimin amacı katılımcılara Ar-Ge ve Yenilik projelerinin izleme ve yürütülmesi süreçlerinde uzmanlık kazandırmaktır.

AB VE KALKINMA AJANSLARINA PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) PCM (Project Cycle Management) – PDY (Proje Döngüsü Yönetimi) Eğitimi Proje tasarlama, yazma, bütçelendirme, yürütme ve raporlama süreçleri ile yöntemleri konusunda teorik bilgi ve uygulama becerisi kazandıran bir eğitim programıdır. Özellikle AB ve Kalkınma Ajansları için proje hazırlayanların mutlaka PCM metodolojisini öğrenmeleri gerekmektedir.

ULUSLARARASI AR-GE PROJELERİNE KATILIM EĞİTİMİ Ar-Ge ve yenilik odaklı büyümek isteyen şirketlerin küresel rekabetle başa çıkabilmeleri için uluslararası Ar-Ge projelerinde etkin bir şekilde yer almaları ve teknolojinin geleceğine yön veren ve standartları belirleyen şirketlerle ortak projelere katılmaları kaçınılmazdır. Bu eğitimde HORİZON 2020, EUREKA ve Eurostars programları tanıtılmakta ve bu programlardan en üst düzeyde yararlanmaya yönelik yapılması gereken çalışmalar, detaylı yol haritası ve ilgili ipuçları verilmektedir.

EUREKA/EUROSTARS PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ EUREKA Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir.

İNOVASYON YÖNETİMİ İşletmeler için inovasyonun önemi ve yenilikçilik yönetimi yaklaşım ve metodolojileri

HORIZON 2020 PROGRAMINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Eğitimin amacı katılımcılara Horizon 2020 programına yönelik profesyonel ve rekabetçi proje önerileri hazırlama yeteneğini kazandırmaktır. Bu kapsamda proje önerisi hazırlarken düşülen genel hatalara dikkat çekilecek ve başarılı bir öneri hazırlanması için yapılması gereken çalışmalar anlatılacaktır.

AR-GE MENTORLUĞU EĞİTİMİ Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ve yenilik kapasitelerini artırabilmeleri için bir çok açıdan desteklenmeleri gerekmektedir. Ar-Ge yapan işletmeler Ar-Ge projeleri geliştirme, teknoloji transferi, üniversite-sanayi işbirliği ve ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanma konularında zorluk yaşamaktadırlar. Bunun için profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadırlar..