Ar-Ge Merkezi / Tasarım Merkezi

5746 Sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezlerine tanınan teşviklerden yararlanmak isteyen işletmelerin, Ar-Ge veya Tasarım ve kurumsal kapasite  faaliyetleri açısından yeterli koşulları sağladıklarını ve ileriye yönelik planlarını gösteren bir başvuru dökümanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndererek Ar-Ge Merkezi Belgesi veya Tasarım Merkezi Belgesi almaları gerekmektedir.

Ar-Ge Merkezi Nedir?

Hangi çalışmalar Ar-Ge ve yenilik faaliyeti olarak kabul edilmektedir?

Ar-Ge ve yenilik sayılmayan faaliyetler nelerdir?

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine sağlanan İndirim, İstisna, Destek ve Teşvikler Nelerdir?

Ar-Ge Merkezi Başvurusunda Aranan Şartlar Nelerdir?


Tasarım Merkezi Nedir?

Hangi çalışmalar tasarım faaliyeti olarak kabul edilmektedir?


Tasarım sayılmayan faaliyetler nelerdir?


Tasarım Merkezi Başvurusunda Aranan Şartlar Nelerdir?


Ar-Ge Merkezi mi Tasarım Merkezi mi kurmalıyız?

 

Ar-Ge Merkezi Nedir?

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezleri; “Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde  araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birim” olarak tanımlanmıştır.

Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenler

1)Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları,

2)Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yükseköğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri ifade eder.

Hangi çalışmalar Ar-Ge ve yenilik faaliyeti olarak kabul edilmektedir?


Yapılan bir harcamanın Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için bu harcamanın Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerekir.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla sistematik bir temelde yaratıcı çalışmalar yürütmek suretiyle alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan çevre uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dahil olmak üzere yenilik süreçlerini de içeren faaliyetlerdir. Buna göre 
faaliyetleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri olarak kabul edilmektedir.

Ar-Ge ve yenilik sayılmayan faaliyetler nelerdir?


Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:

a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
b) Kalite kontrol,
c) Sosyal bilimlerdeki araştırmalar,
c) Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri,
e) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,
f) 5 inci maddede sayılan amaçlara yönelik olmayan sekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler,
g) Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerininhazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri,
ğ) Yazılımlara ilişkin, bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler,
h) Kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,
ı) Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya surece ilişkin fikri mülkiyet haklarının edinimi dısında bu hakların korunmasına yönelik çalışmalar,
i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,
j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim surecine ilişkin harcamalar,
k) Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya urun ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi.

Tasarım Merkezi Nedir?


5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Tasarım Merkezleri; “Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birim” olarak tanımlanmıştır.


Hangi çalışmalar tasarım faaliyeti olarak kabul edilmektedir?


Sanayi alanında
ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü tasarım faaliyeti olarak tanımlanır.

*2016/9094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tasarım faaliyeti kapsamına alınan alanlar:


Tasarım sayılmayan faaliyetler nelerdir?


Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında tasarım faaliyeti kapsamında değerlendirilmez:

a) Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu,
b) Kalite kontrol,
c) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı,
ç) Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri,
d) Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar,
e) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri,
f) Bir tasarım projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi,
g) Tasarım faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik faaliyetler,
ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, amblemlerin, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren tasarım faaliyetleri,
h) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı tasarım faaliyetleri.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine sağlanan İndirim, İstisna, Destek ve Teşvikler Nelerdir?


Kanun kapsamında vergi ve sigorta primi teşviki olarak destek sağlanan unsurlar aşağıda verilmiştir.

1.    Ar-Ge ve Tasarım İndirimi (*): %100
2.    Gelir vergisi stopajı teşviki: %80 ile %95 arası
3.    Sigorta primi desteği: işveren payının %50'si
4.    Damga vergisi istisnası
5.    Gümrük vergisi istisnası (Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşyalar)

*Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının kapsamı

•    İlk madde ve malzeme giderleri,
•    Amortismanlar,
•    Personel giderleri,
•    Genel giderler,
•    Dışarıdan alınan fayda ve hizmetler,
•    Vergi, resim ve harçlar

Ar-Ge merkezlerinde yapılan bir harcamanın Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilebilmesi için bu harcamanın Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyeti kapsamında; Tasarım merkezlerinde yapılan bir harcamanın indirime konu edilebilmesi için bu harcamanın münhasıran tasarım faaliyeti kapsamında yapılmış olması gerekmektedir.
 

Ar-Ge Merkezi Başvurusunda Aranan Şartlar Nelerdir?

a) Ar-Ge merkezlerinde aşağıda(*) listelenen sektörlerde en az otuz (30),  diğerlerinde en az onbeş (15) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,

(*) Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınflamasına (NACE Rev.2) göre aşağıda belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için en az otuz (30) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi gerekmektedir.

C - İmalat başlığında yer alan:

29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.10.01 Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu taşıtlarının imalatı
29.10.02 Otomobil ve benzeri araçların imalatı
29.10.03 Motorlu kara taşıtlarının motorlarının imalatı (motorların fabrikada yeniden yapımı dahil)
29.10.04 Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarının imalatı
29.10.07 -Özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının imalatı (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol temizleme araçları, zırhlı nakil araçları, mikserli kamyon, vinçli kamyon, itfaiye aracı, ambulans, motorlu karavan vb.)
30 – Diğer ulaşım araçlarınn imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar
30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı
30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı


b) Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

c) Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

ç) Ar-Ge merkezinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması,

d) Ar-Ge merkezinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerinin bulunması,        

e) Ar-Ge merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,

(2) İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılır.

(3) Münhasıran Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmaz.


Ar-Ge Merkezi kurulum danışmanlık hizmetimiz hakkında bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız

 

Tasarım Merkezi Başvurusunda Aranan Şartlar Nelerdir?


a) Tasarım merkezlerinde en az on (10) ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sayıda tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam edilmesi,

b) Tasarım merkezlerinin Kanun kapsamındaki tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

c) Başvuru yapan işletmenin; yeterli tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,,

ç) Tasarım merkezinde çalışan personelin, bu merkezlerde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların bulunması,

d) Tasarım merkezinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerinin bulunması,        

e) Tasarım merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,

(2) İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla tasarım merkezinin bulunması durumunda, her tasarım merkezi için ayrı başvuru yapılır.

(3) Münhasıran Tasarım faaliyetinde bulunmak üzere tasarım merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmaz.

Tasarım Merkezi kurulum danışmanlık hizmetimiz hakkında bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız


Ar-Ge Merkezi mi Tasarım Merkezi mi kurmalıyız?


Firmanızın Ar-Ge ya da Tasarım Merkezi kurmaya uygun olup olmadığından ya da hangisinin daha uygun olduğundan emin değilseniz, Ar-Ge/Tasarım Merkezi Uygunluk Anketimizi tamamlayarak size en uygun çözümü öğrenebilirsiniz.

Bu hizmetten ücretsiz yararlanmak için lütfen talep formunu doldurunuz.
Kurumunuza özel hizmet almak isterseniz aşağıda bulunan teklif isteme formunu doldurunuz.

Kurumsal Hizmet Teklif Talep Formu


Adınız Soyadınız*
Kurumunuzun Adı*
E-Mail Adresiniz*
Telefon Numaranız*
Teklif Talep Ettiğiniz Hizmet
İletmek İstediğiniz Diğer Notlarınız